Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2022

19 900 Ft

Nagy ÁFA kézikönyv (Gyakorlati példák, Esettanulmányok, Bírósági ítéletek) + Online kereshető szószedet és tartalomjegyzék!

Készleten van!

Cikkszám: 9786156462008 Kategóriák: , , ,

Leírás

Tartalom:

 1. BEVEZETÉS
 2. NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEK ÁFABELI MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI
 • Áfa elemzésével kapcsolatos fogalmak – áfa-elemzés menete
 • Áfa hatálya
 • Áfa alapja, mértéke
 • Adólevonás, adóbefizetés és egyéb adminisztratív jellegű kérdések
 • Mi a különbség az áfa hatályán kívüli és az adómentes ügylet között? Egy nemzetközi ügylet áfa-elemzésének menete
 • Pozíció-specifikus áfa-kérdések és adókockázatok nemzetközi ügyleteknél
 1. SZEMÉLYI HATÁLY A NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEKNÉL – ADÓALANYOK
 • Mi a különbség az adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalmai között?
 • A jogképesség, mint az adóalanyiságot megalapozó kritérium – Mi a különbség a jogalanyiság és adóalanyiság között nemzetközi viszonylatban?
 • Adóalanyiság külföldiek esetében és belföldiek adóalanyisága külföldön
 • Gazdasági tevékenység fogalma
 • Az ún. univerzális adóalanyiság és gazdasági tevékenység
 • Nemzetközi fordított adózás és az adóalanykénti bejelentkezés összefüggései
 • Regisztrációs kötelezettség
 • Belföldön végzett gazdasági tevékenység, a belföldi adóalanyiság és a bejelentkezés közötti összefüggés
 • Gazdasági letelepedettség szerepe az áfa-adózásban és az adóalanyiság megalapozásánál
 • Van-e különbség az adóalanyiság és adófizetésre kötelezett személy szempontjából annak, hogy a külföldi közösségbeli vagy harmadik országos?
 • Pénzügyi képviselő
 • Külföldiek gazdasági letelepedettségi formái az adóalanyiság szempontjából
 • Leányvállalat és közös vállalat
 • Fióktelep
 • Kereskedelmi képviselet
 • Példák a kereskedelmi képviselet áfa-elszámolására
 • Nem letelepedett, csak adószámos adóalanyok
 • Külföldiek belföldi jelenlétére vonatkozó áttekintés az áfa-alanyiság szempontjából
 1. TERÜLETI HATÁLYRÓL ÁLTALÁBAN – A TELJESÍTÉS HELYE
 • Belföld – Közösség – harmadik ország
 • Belföld fogalma
 • Közösség területe
 • Harmadik állam
 • A nemzetközi ügyletek áfa minősítésének mechanizmusa a területi hatály szempontjából
 1. TÁRGYI HATÁLYÁRÓL ÁLTALÁBAN – NEMZETKÖZI TERMÉKÜGYLETEK
 • Termékértékesítések nemzetközi viszonylatban, a termékértékesítések teljesítési helye az egyes ügyletcsoportok szerint
 • Fuvarozást feltételező termékértékesítések
 • Láncértékesítés fogalma, szabályai és teljesítési helye
 • Példák a láncügylet teljesítésihely-szabályokra
 • Esettanulmány raktározással megszakított láncügyletek teljesítési helyére
 • Esettanulmány láncügyletnél arra az esetre, amikor megoszlik a fuvarköltség viselése két szereplő között
 • Adómentesség érvényesülése láncügyleteknél
 • Adómentesség feltételei közösségi láncügyleteknél
 • Mitől minősül egy láncértékesítés körhinta-csalásnak, és mi a szankciója?
 • Háromszögügylet szabályai és láncügylethez történő kapcsolódási pontjai
 • Példák háromszögügyletre
 • Adómentesség feltételei harmadik országos láncügyleteknél (exportláncügyletek)
 • Bejelentkezés kérdései láncügyleteknél
 • Fuvarozással együtt járó, de nem láncértékesítések teljesítési helye
 • Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés fogalma és teljesítési helye
 • Termék mozgatásával nem járó termékértékesítések teljesítési helye
 • Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: a Közösségen belüli termékmozgások
 • Adómentesség és területi hatályon kívüliség közösségi viszonylatban
 • Közösségen belüli adómentes termékértékesítés
 • Klasszikus közösségi adómentes termékértékesítés
 • Közösségi mentes értékesítés szereplői és a közösségi adószám jelentősége az adómentességnél
 • Más tagállamba történő kiszállítás igazolása és annak elmaradásának jogkövetkezményei
 • Kiszállítás igazolására vonatkozó uniós és magyar szabályozás és joggyakorlat
 • Értékesítés és kiszállítás közötti közvetlen összefüggés
 • Megvonható-e az adómentesség az eladótól, ha a fuvarokmányok utóbb hiteltelennek bizonyulnak?
 • Új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése
 • Saját termék átszállítása másik tagállamba (vagyonmozgatás), és az az alóli kivételek
 • Teljesítés és adókötelezettség keletkezési időpontja közösségi adómentes termékértékesítésnél
 • Időszaki elszámolás Közösségen belüli adómentes értékesítésnél
 • Gyűjtőszámla közösségi adómentes értékesítésnél
 • Részletre eladás, zárt végű lízing, részteljesítés, előleg közösségi adómentes értékesítésnél
 • Közösségen belüli adómentes értékesítés adóalapja
 • Közösségi adómentes értékesítésről kiállított devizás számla forintosítása
 • Ingyenes termékátadás közösségi viszonylatban
 • Ellenőrzési tapasztalatok a Közösségen belüli értékesítési ügyleteknél
 • Más tagállambeli nem adóalany felé teljesített értékesítés
 • Távolsági értékesítés
 • Közösségen belüli termékbeszerzés
 • Klasszikus Közösségen belüli beszerzés
 • Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezettek köre
 • Adófizetésre kötelezett különleges adózói kör
 • Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése
 • Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi és regisztrációadó-köteles motorkerékpár
 • Jövedékiadó-köteles termék Közösségen belüli beszerzése
 • Saját termék más tagállamból történő behozatala
 • Adó alapja Közösségen belüli termékbeszerzés esetén
 • Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték forintosítása
 • Adómentesség Közösségen belüli termékbeszerzés esetén
 • Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog keletkezésének időpontja, valamint tárgyi feltétele Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén
 • Időszaki elszámolási szerződés alapján teljesített Közösségen belüli beszerzés és a gyűjtőszámla
 • Részteljesítés és részletre eladás, zárt végű lízing közösségi termékbeszerzésnél
 • Adólevonási jog keletkezése Közösségen belüli termékbeszerzésnél
 • Adólevonás bizonylata Közösségen belüli termékbeszerzésnél
 • Közösségen belüli beszerzés utáni adókötelezettség a termék beszállítása nélkül
 • Harmadik országbelitől megvalósított Közösségen belüli beszerzés
 • Ingyenes közösségi beszerzés
 • Raktár közbeiktatásával bonyolított Közösségen belüli termékügyletek
 • Vevői készlet
 • Adóraktár (áfa-raktár)
 • Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: harmadik országos termékmozgások
 • Export adómentesség, termékimport és a területi hatályon kívüliség
 • Adómentesség a termék Közösségen kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan
 • Klasszikus termékexport
 • Kiléptetés igazolása és kiléptetésre nyitva álló határidő termékexportnál
 • Külföldi utas felé teljesített termékértékesítés
 • Egyéb, a termékexporttal azonos megítélés alá eső, diplomáciai és nemzetközi szervezetekhez kötődő mentességek
 • Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó adómentességek
 • Termékimport
 • Közösség területére másik tagállamban belépett, majd belföldre került termék áfa-minősítése
 • Szabad forgalomba helyezés és az importáló fogalma
 • Közösség vámterületének, de az áfatörvény értelmében harmadik ország területének minősülő területről behozott termék minősítése termékimport szempontjából
 • Termékimport megvalósulását elhalasztó vámeljárások és az azzal összefüggő adómentességek
 • Átmeneti megőrzés, Vámraktározási eljárás, Vámfelügyelet melletti feldolgozás, Aktív feldolgozási eljárás, Ideiglenes behozatal, Passzív feldolgozás, Árutovábbítási eljárás
 • Termékimport adóalapja
 • Adófizetés módjai termékimportnál: önadózás és kivetés
 • Adólevonási jog termékimportnál
 • Képviseleti formák termékimportnál, a közvetett vámjogi képviselő
 • Adómentességek termékimportnál
 • Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport
 • Nemzetközi szolgáltatási ügyletek
 • Nemzetközi szolgáltatási ügyletek minősítésének szempontjai, menete – egyenes/fordított adózás
 • Szolgáltatások teljesítési helye – főszabály és kivételek
 • Fő- és mellékszolgáltatás viszony a teljesítési helynél
 • Szolgáltató mikor számlázhat áfa nélkül? Megrendelő mikor fogadhat be áfát tartalmazó számlát?
 • Szolgáltató szempontjából mikor lehet számlázni áfa nélkül főszabály alá esô szolgáltatás
  esetén?
 • Megrendelő szempontjából mikor jogos az áfa felszámítása a beérkező szolgáltatói számlán?
 • Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?
 • Példa más országbeli bejelentkezésre ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás esetén
 • Részletes elemzés
 • A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e?
 • A szolgáltatást igénybe vevő adóalany adóalanyi minőségében rendelte-e meg a szolgáltatást?
 • Megrendelő adóalany belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik-e a nyújtott szolgáltatás?
 • Gazdasági letelepedettség fogalma
 • Adóalany gazdasági tevékenységének székhelye
 • Állandó telephely fogalma az áfatörvény és a Végrehajtási Rendelet szerint
 • Komplex példa a legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedettség fogalmára a szolgáltatásnyújtás és az igénybevétel szempontjából
 • Állandó telephely fogalma az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint
 • Európai Bíróság esetjoga telephely-kérdésekben
 • Alvállalkozók és közreműködők szerepe az állandó telephellyé minôsítésben
 • Állandó telephellyé minősítés az ingatlannal összefüggő ügyleteknél
 • Állandó telephely a fel- vagy összeszerelésnél, építésnél, szerelésnél
 • Bérbe adott ingatlan mint állandó telephely?
 • Raktár állandó telephellyé minősítése
 • Teljesítési hely szerint a kivételek közé tartozó szolgáltatások
 • Kivételes teljesítési helyű szolgáltatások rendszere
 • Közvetítő által nyújtott szolgáltatások
 • Más nevében és javára közvetítő szolgáltatása (ügynöki szolgáltatások)
 • Közvetített szolgáltatás teljesítési helye – nem kivétel
 • Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
 • Példa ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére és a nemzetközi és a belföldi fordított adózás összefüggésére
 • Árufuvarozás és személyszállítás
 • Kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, valamint hasonló szolgáltatások teljesítési helye
 • Adóalanyok és nem adóalanyok részére teljesített kulturális, tudományos, művészeti, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások
 • Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások teljesítési helye
 • Vasúti, vízi vagy légi közlekedési eszközön nyújtott éttermi szolgáltatás és termékértékesítés
 • Közlekedési eszközök bérbeadása
 • Példa közlekedési eszköz adóalany és nem adóalany részére történô bérbeadására
 • Tényleges használat, igénybevétel helyének szabálya – speciális szabály a közlekedési eszköz bérbeadásánál
 • Nem adóalanyok felé teljesített ún. immateriális szolgáltatások
 • Elektronikusan nyújtott szolgáltatások
 • 2015-től bevezetett változások a távközlési, rádió- és televízióműsorszolgáltatás és elektronikusan teljesített szolgáltatás tekintetében
 • MOSS (mini egyablakos rendszer)
 • Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfa-kezelése
 • Külfölditől igénybe vett szolgáltatások utáni áfa-fizetés és -levonás és a külföldre nyújtott szolgáltatások
 • Előleg kezelése importszolgáltatásnál
 • Kell-e adót fizetni nem adóalanytól vagy alanyi mentestől igénybe vett szolgáltatás után?
 • Kell-e áfázni az ingyenesen vagy ingyenes tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások után?
 • Melyik bevallásban kell szerepeltetnünk az importszolgáltatás után fizetendő adót?
 • Milyen bizonylat alapján lehet levonni az importszolgáltatás (nemzetközi fordított adózás) után saját magunknak bevallott fizetendő áfát?
 • Bizonylatkorrekciók importszolgáltatásnál
 • Árfolyam-kérdések
 • Külföldön (külföldre) nyújtott szolgáltatások szabályai
 • Teljesítési időpont, gyűjtőszámla, időszaki elszámolás és részteljesítés a határon átnyúló szolgáltatásoknál
 1. ADÓLEVONÁSI ÉS VISSZAIGÉNYLÉSI SZABÁLYOK A NEMZETKÖZI ÜGYLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN
 • Belföldi adóalany külföldön teljesített ügyleteihez kapcsolódó adólevonás
 • Belföldi adóalany nemzetközi adómentes ügyleteihez kapcsolódó adólevonás
 • Bejelentkezés szerinti államtól eltérő államban teljesített beszerzésekhez kapcsolódó adólevonás
 • Belföldön nem bejelentkezett és letelepedett adóalanyra belföldön áthárított áfa visszatérítése
 • Belföldi adóalanyra külföldön áthárított hozzáadottérték-adó visszatérítése
 1. SPECIÁLIS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK, DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK NEMZETKÖZI ÜGYLETEKNÉL
 • Nemzetközi ügyleteknél alkalmazandó bizonylatok
 • Nemzetközi áfa-ügyleteknél felmerülő jellemző számlatípusok és egyéb dokumentumok gyakorlati számlázási szemszögből
 • Közösségi adómentes számla
 • Exportértékesítésről kiállított számla
 • Egyéb nemzetközi adómentes ügyletről kiállított számla
 • Áfa területi hatályán kívüli számla
 • Helyesbítések, korrekciók, reklamációk kezelése határon átnyúló ügyleteknél
 • Befogadott számlákkal kapcsolatos korrekciók kezelése
 1. NEMZETKÖZI ÜGYLETEK – KÜLÖNÖS RÉSZ (NEMZETKÖZI ÜGYLETEK SZEKTORSPECIFIKUS ÁFA-KÉRDÉSEI)
 • Gyártás és bérmunka áfája
 • Bevezetés – a tevékenységnél felmerülő egyes munkafázisok és áfa-minősítésük
 • Jogi modellek és piaci szereplők áfa szempontú áttekintése
 • Magyarországi és külföldi vállalkozások szerepe a gyártási folyamatban – az áfabeli minősítés menete
 • Iparági áfa-kérdések részletes bemutatása
 • Termékértesítés vagy szolgáltatásnyújtás?
 • Teljesítési hellyel összefüggő kérdések az egyes gyártási és bérmunka-konstrukcióknál
 • Hogyan kell elhatárolni a termékértékesítést a szolgáltatásnyújtástól?
 • Állandó telephely jelentősége és fogalma a bérmunkaügyleteknél
 • Adómentesség bérmunkaügyleteknél
 • Fel- és összeszerelés tárgyát képező értékesítés – gyakorlati elhatárolási kérdések
 • Hogyan kell elhatárolni az ügyleteket?
 • Összeszerelés felügyelete termékértékesítés esetén
 • Bérmunka egyéb áfa-kérdései. A termékmozgás és a szolgáltatások iránya
 • Termékmozgatás és bérmunkához kapcsolódó kivétel
 • Alapanyagok szolgáltatásmegrendelő általi beszerzése, illetve Magyarországra történő szállítása
 • Megmunkált termék megrendelő általi értékesítése belföldről
 • Megrendelő tulajdonában lévő gyártóeszközök áfabeli megítélése
 • Szerszám átadása a bérmunkát végzőknek belföldi viszonylatban
 • Bérmunkát végző tulajdonában lévő gyártóeszköz (szerszám) költségeinek átterhelése és a szerszám értékesítése a megrendelő felé
 • Gyártási maradék áfabeli kezelése
 • Láncügylet a késztermék vagy az alapanyag-beszerzés tekintetében
 • Esettanulmány 1: egy komplex több országon átívelő, sokszereplős termékelőállítási és bérmunka-konstrukcióra
 • Esettanulmány 2: egy komplex bérmunka-konstrukcióra
 • Esettanulmány 3: logisztikai szolgáltatás-igénybevétellel összekötött termékelőállítás áfa-minősítése
 • Fuvarozás és szállítmányozás áfája
 • Bevezető az áfa-megközelítéshez
 • Származékosság kérdése
 • Fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szektor szereplői által nyújtott szolgáltatások teljesítési helye
 • Fuvarozási szolgáltatás teljesítés helye
 • Raktározás, logisztikai szolgáltatás teljesítési helye
 • Fuvarközvetítés teljesítési helye és időpontja – a továbbszámlázott fuvarköltség
 • Példák a teljesítési helyre fuvarozással összefüggésben
 • Adómentességek a fuvarozási szektorban
 • Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási adómentesség
 • Felfüggesztő behozatali vámeljárás alatt álló termék fuvarozásához kapcsolódó adómentesség
 • Exporthoz vagy kiviteli vámeljáráshoz kapcsolódó adómentesség
 • Szállítmányozás és fuvarozás jellegadó tartalma és teljesítési időpontja
 • Fuvarozási és ehhez hasonló szolgáltatások adóalapja és szerepe az adóalap-képzésnél
 • Fuvarszámla jellegzetes kellékei

**************

Kiegészítő kiadvány:

ONLINE SZÁMLAMINTÁK 2022 (Nemzetközi ügyletek)

47 darab leggyakrabban használt, PDF-formátumú számla minta magyarázatokkal

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna. A megrendelt számla mintákat e-mailen küldjük el.

Kizárólag a megvásárolt Nemzetközi ügyletek ÁFÁ-ja és számlázása c. könyv mellé vásárolható meg! 

(Közvetlenül a kiadótól, email útján rendelhető meg, a vásárlást igazoló számla megküldésével, ára: 2.500 Ft + 27%  Áfa)

További információk

Kiadás éve

2022

Kiadó

Vezinfó

Nyilvantartási kód

VEZ/2008/22

Oldalszám

832

Szerzők

Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési tájékoztató.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM