Adóeljárási jogszabályok (ART., AIR., AVT.) magyarázata

21 900 Ft

ART., AIR., AVT. szabályainak gyakorlati értelmezése paragrafusról paragrafusra

Szerző: Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

A művet a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és ügyvédek mellett minden adózás iránt érdeklődő szakembernek ajánlja a szerző.

Leírás

Tartalom:

Első rész – Általános rendelkezések

1. Az adózás szereplői – adózói oldal

 • Az adózó és az adóalany fogalma – Air. 11–13. §
 • Az adó megfizetésére kötelezett személy fogalma – Art. 59. §
 • Art. személyi hatálya – Art. 6. §
 • Egyéb, adózásban részt vevő személyek – Art. 7. §
 • Az adózó képviselete – Air. 14–21. §
 • Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység folytatásához kapcsolódó főbb szabályok – Art. 248–255. §

2. Az adózás szereplői – adóhatósági oldal

 • Az adóhatóságok rendszere – Air. 22. §
 • Az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) – Air. 22–23. §
 • Az önkormányzati adóhatóságok – Air. 22–24. §
 • Eljárási kötelezettség, hatáskör és illetékesség vizsgálata – Air. 25–28. §

3. Kapcsolattartás az adózás szereplői között – Air. 36. §

4. Az adózás alapfogalmai, alapelvei

 • Az adóeljárás törvényi kerete
 • Az adózás fogalma – Art. 6. §
 • Az adók módjára behajtandó köztartozások – Avt. 1. §
 • A költségvetési támogatások – Art. 6. §
 • Az adóigazgatási eljárás alapelvei – Air. 1–8. §
 • Az adózás rendjének alapelvei – Art. 1–5. §

5. Az adózási folyamat általános jellemzése

Második rész – Az egyes adókötelezettségek

6. Az adókötelezettségek általános szabályai – Art. 9–15. §

7. Bejelentkezés, bejelentés – Art. 16–45. §

 • Bejelentkezési kötelezettség általános szabályai – Art. 16. §
 • Fióktelep, közvetlen kereskedelmi képviselet bejelentkezése – Art. 17. §
 • Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz – Art. 18. §
 • Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése – Art. 18/A. §
 • Az adószám megállapításának akadályai az adóregisztrációs eljárásban – Art. 19. §
 • A kimentési kérelem az adóregisztrációs eljárásban – Art. 20. §
 • Döntés az adószám megállapításáról az adóregisztrációs eljárásban – Art. 21. §
 • Az előtársaság tagjainak felelőssége az adószám megtagadása esetén – Art. 22. §
 • Az adóregisztrációs eljárás megszüntetése – Art. 23. §
 • Változás-bejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárás – Art. 24. §
 • Igazolás az adóregisztrációs akadály hiányáról – Art. 25. §
 • Adófizetési biztosíték – Art. 26–28. §
 • Közösségi adószám megállapítása – Art. 29. §
 • Csoportazonosító szám megállapítása – Art. 30. §, 114/A–114/F. §
 • Együttműködő közösség adószámának megállapítása – Art. 31. §
 • Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány – Art. 32. §
 • Adóazonosító jel megállapítása, adóigazolvány kiállítása hivatalból – Art. 33–33/A. §
 • Az adóazonosító jel közlése, igazolása – Art. 34. §
 • Adatközlés illetékeljáráshoz – Art. 35. §
 • Természetes személy bejelentkezése – Art. 36. §
 • Az adózó nyilvántartásba vétele – Art. 37. §
 • Az adózó törlése az adóhatósági nyilvántartásból – Art. 38. §
 • Munkáltatói, kifizetői minőség bejelentése – Art. 39. §
 • Készpénzfizetés bejelentése – Art. 40. §
 • Külföldi illetőségű természetes személyek bejelentése – Art. 41. §
 • Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége munkaerőkölcsönzésnél – Art. 42. §, egyéb bejelentések – Art. 1. számú melléklet
 • Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége munkaerőkölcsönzésnél – Art. 42. §, egyéb bejelentések – Art. 1. számú melléklet
 • Törzskönyvi jogi személy részére adószám megállapítása – Art. 43. §
 • Változásbejelentés – Art. 44. §
 • Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek – Art. 113. §

8. Az adómegállapítás és adóbevallás

 • Az adózók teendői önadózás és más adómegállapítási módok esetén – Art. 46. §
 • Önadózás – Art. 47. §
 • Kivetés, kiszabás, adóbeszedés – Art. 48. §
 • Az adóbevallás általános szabályai – Art. 49. §
 • Havi adó- és járulékbevallás – Art. 50. §
 • Bevallás benyújtása akadályoztatás esetén – Art. 51. §
 • Soron kívüli adóbevallás – Art. 52. §
 • Bevallásra vonatkozó különös szabályok felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén – Art. 53. §
 • A kerekítés szabályai – Art. 2. számú melléklet
 • A bevallási gyakoriság általában – Art. 2. számú melléklet
 • Bevallási határidők – Art. 2. számú melléklet
 • Áfa bevallási gyakoriság – Art. 2. számú melléklet
 • Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, adóbevallás időpontja – Art. 2. számú melléklet
 • Az önellenőrzés – Art. 54–57. §

9. Adófizetés, mint adókötelezettség

 • Az adófizetési kötelezettség alanya – Art. 58. §
 • Az adó megfizetésére kötelezett személy – Art. 59-60. §
 • Kezességvállalás adó megfizetéséért, az adótartozás átvállalása – Art. 61. §
 • Az adó esedékessége – Art. 62. §
 • Az adó megfizetésének időpontja – Art. 63. §
 • Adó, költségvetési támogatás megfizetésének és kiutalási határideje – Art. 64. §, 3. számú melléklet
 • Késedelmi kamat – Art. 65. §
 • A megfizetés, a kiutalás módja, adófizetés devizában – Art. 66–66/A. §
 • Megfizetés és elszámolás bűncselekmény esetén – Art. 67–68/A. §
 • Az adóelőleg mérséklése – Art. 69. §
 • Az adószámla – Art. 70–74/A. §
 • Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszer – Art. 75. §
 • Visszatartási jog gyakorlása – Art. 76. §

10. Az adatszolgáltatás

 • Adatszolgáltatás kötelező tartalma és határideje – Art. 79–80. §
 • Egyes adatszolgáltatások – Art. 81–112. §

11. A bizonylatmegőrzés, könyvvezetés, nyilvántartás, pénzforgalmi számlanyitás

 • Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás – Art. 77. §
 • A bizonylat megőrzése – Art. 78. §
 • Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai – Art. 114. §

Harmadik rész – Az Adóigazgatási eljárás

12. Az adóigazgatási eljárás általános szabályai

 • Az adóigazgatási eljárás megindításának szabályai – Air. 29. §
 • Nyelvhasználati rendelkezések – Air. 30–31. §
 • Kizárás – Air. 32–34. §
 • Megkeresés – Air. 35. §
 • A kérelem – Air. 44–46. §
 • Hiánypótlás – Air. 47. §
 • A kérelem visszautasítása – Air. 48. §
 • Az eljárás megszüntetése – Air. 49. §
 • Ügyintézési határidő – Air. 50–52. §
 • Igazolási kérelem – Air. 53. §
 • Idézés – Air. 54–56. §
 • Értesítés eljárási cselekményről – Air. 57. §
 • A tényállás tisztázása – Air. 58.
 • Nyilatkozattétel – Air. 59–60. §
 • Irat – Air. 61. §
 • Tanú – Air. 62–63. §
 • Szemle – Air. 64–65. §
 • Szakértő – Air. 66. §
 • Tolmács – Air. 67. §
 • Tárgyalás – Air. 68. §
 • Az eljárási cselekmények rögzítése – Air. 70–71. §
 • Az adóhatóság döntései – Air. 72–75. §
 • A döntés közlése – Air. 76–81/A. §
 • Az eljárási költség viselése, költségmentesség – Air. 134–135. §
 • Elévülés az adóigazgatási eljárásban – Art. 202–205. §
 • Az adatkezelés szabályai – Art. 123. §
 • Adatnyilvántartás – Art. 124. §
 • Közhiteles adóhatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok – Art. 125. §
 • Adótitok – Art. 127–128. §
 • Cáfolat közzététele – Art. 129. §
 • Az adóhatóság adatközlése más szervek felé – Art. 131–134. §
 • Az eljárási védelem elemei, a zárt adatkezelés és a támogató – Air. 37-41. §
 • Az iratbetekintési jog mint adózói alapjog – Air. 42–43. §
 • Adatvédelem a végrehajtásban – Avt. 33–34. §

13. Az adóhatósági ellenőrzés általános szabályai

 • Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok – Air. 85–88. §
 • Az ellenőrzés fajtái – Air. 89–93. §
 • Határidők az ellenőrzési eljárásban – Air. 94–95. §
 • Az ellenőrzés megindítása – Air. 96. §
 • Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban – Air. 97–98. §
 • Az ellenőrzés befejezése – Air. 115–117. §

14. Az ellenőrzés különös szabályai

 • A tényállás tisztázása – Air. 99. §
 • A jogviszony eltérő minősítésének tilalma – Air. 100. §
 • Szakértő igénybevétele – Air. 101. §
 • Ellenőrzés ingatlanban – Air. 102. §
 • Iratok bevonása – Air. 103. §
 • Iratrendezésre történő kötelezés – Air. 104. §
 • Idegen nyelvű iratok fordítása – Air. 105. §
 • Teljességi nyilatkozat – Air. 106.
 • Próbavásárlás – Air. 107. §
 • Mintavétel – Air. 108.
 • A becslés – Air. 109. §
 • Felhívás személyazonosság igazolására – Air. 110. §
 • Az ellenőrzés zavartalan lefolytatásának biztosítása – Air. 111. §
 • Helyszín, helyiség, rakomány átvizsgálása. Rakomány ellenőrzése – Air. 112. §
 • EKAER ellenőrzés – Air. 113. §
 • Hatósági zár – Air. 114. §

15. Az egyes adóigazgatási eljárások

 • Kockázatelemzési eljárás – Art. 135–140. §
 • Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján – Art. 141–143. §
 • Utólagos adómegállapítás – Art. 144–146. §
 • Az adó soron kívüli megállapítása – Art. 147–149. §
 • Az adózó minősítési eljárása – Art. 150–162. §
 • Állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás – Art. 163. §
 • Feltételes adómegállapítás – Art. 164–173. §
 • A szokásos piaci ár megállapítása – Art. 174–183. §
 • A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás – Art. 184–191. §
 • Önellenőrzés elbírálása határozattal – Art. 195. §
 • Visszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 196. §
 • Áfavisszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 197. §
 • Fizetési kedvezmények (fizetési halasztás, részletfizetés) – Art. 198–200. §
 • Adómérséklés – Art. 201. §

16. Jogorvoslatok az adóigazgatási eljárásban

 • Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások – Air. 118–119. §
 • A döntés módosítása vagy visszavonása – Air. 120. §
 • Fellebbezés – Air. 121–127. §
 • Felügyeleti intézkedés – Air. 128. §
 • Új eljárásra utasítás és a részjogerő – Air. 129. §
 • Közigazgatási per – Air. 130. §
 • Ügyészi felhívás és fellépés – Air. 131. §
 • Semmisség – Air. 132–133. §

17. Jogkövetkezmények (Bírságok, Pótlékok, Intézkedések)

 • Az eljárási bírság az adóigazgatási eljárásban – Air. 69. §
 • Eljárási bírság kiszabása a végrehajtási eljárásban – Avt. 22. §
 • Késedelmi pótlék – Art. 206–210. §
 • Önellenőrzési pótlék – Art. 211–214. §
 • Adóbírság – Art. 215–219. §
 • Mulasztási bírság általános szabályai – Art. 220–221. §, 237-238. §
 • Mulasztási bírság tényállások – Art. 222–236. §
 • Lefoglalás – Art. 239–242. §
 • A jármű visszatartása – Art. 243. §
 • Áru hatósági felügyelet alá vonása – Art. 244. §
 • Üzletlezárás elrendelése – Art. 245. §
 • Az adószám törlése – Art. 246. §
 • Jogkövetkezmények alóli mentesülés – Art. 247. §

 

18. Az adóhatósági végrehajtás

 • Végrehajtási alapelvek – Avt. 5–6. §
 • Jegyzőkönyv – Avt. 8–9. §
 • A végrehajtás költsége – Avt. 11. §
 • A kötelezettségek és befizetések nyilvántartása és elszámolása, a végrehajtói letéti számla – Avt. 12–14. §
 • A végrehajtás felfüggesztése – Avt. 15. §
 • A végrehajtási eljárás szünetelése – Avt. 16–17. §
 • A végrehajtás megszüntetése – Avt. 18. §
 • A végrehajtáshoz való jog elévülése – Avt. 19. §
 • Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás – Avt. 20–21. §
 • Az adóhatósági egyezség szabályai – Avt. 23. §
 • Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban (végrehajtási kifogás és fellebbezés) – Avt. 24–28. §
 • Végrehajtható okirat – Avt. 29. §
 • A fizetési felszólítás és a végrehajtási eljárás megindítása – Avt. 30–31. §
 • A végrehajtási kényszer alkalmazása – Avt. 35. §
 • Eljárás külföldön tartózkodó személy végrehajtási ügyében – Avt. 37. §
 • A végrehajtási eljárás időpontja, helyszíni cselekmények – Avt. 39–40. §
 • Végrehajtás jövedelemre, fizetési számlára – Avt. 41–42. §
 • Az ingófoglalás általános szabályai – Avt. 43–46. §
 • A járműfoglalás speciális szabályai – Avt. 47. §
 • Követelés lefoglalása – Avt. 48. §
 • Zálogjoggal terhelt ingóság lefoglalása – Avt. 49. §
 • Fedezetcsere a végrehajtási eljárásban – Avt. 50. §
 • Az ingatlan lefoglalása – Avt. 51–56. §
 • A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének módjai – Avt. 57. §
 • A vagyontárgyak értékesítésének időpontja – Avt. 58–59. §
 • Ingóárverés – Avt. 60–68. §
 • Az üzletrész, illetve romlandó dolgok értékesítésének eltérő szabályai, a bizományosi értékesítés – Avt. 69–71/A. §
 • Ingatlanárverés általános szabályai – Avt. 72–82. §
 • Lakóingatlan értékesítése – Avt. 83–87. §
 • Ingó és ingatlan vagyontárgy árverésen kívüli értékesítése – Avt. 88. §
 • Az elektronikus árverés – Avt. 89–91. §
 • A sikertelen és a meghiúsult árverés – Avt. 92–93. §
 • Ingóság, ingatlan visszaadása az adósnak – Avt. 94. §
 • A biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedés szabályai az adóigazgatásban – Air. 82–84. §
 • Biztosítási intézkedés az adóvégrehajtásban – Avt. 95–101. §
 • Kötelezettségét elmulasztó személy fizetésre kötelezése – Avt. 102–103. §
 • Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása – Avt. 104–116. §
 • Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére – Avt. 117. §
 • A hallgatói hiteltartozások behajtása –Avt. 118.§
 • Végrehajtás az általános közigazgatási rendtartás alapján átadott fizetési kötelezettségek esetén – Avt.119–121.§
 • Az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtásának szabályai –Avt.122–125.§
 • A korábbi törvényszéki végrehajtás speciális szabályai –Avt.125/A–125/H.§

 

19. Az adóhatóság által nyújtott szolgáltatások

 • A szolgálatások köre – Art. 256. §
 • Kezdő vállalkozások támogatása – Art. 257. §
 • Ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer működtetése – Art. 258. §
 • Adatlekérdezési lehetőség biztosítása – Art. 259. §
 • Köztartozásmentes adózói adatbázis működtetése és közzététele – Art. 260. §
 • Megbízható adózók közzététele – Art. 261. §
 • Egyéni vállalkozók bevallási adatainak közzététele – Art. 262. §
 • Nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele – Art. 263. §
 • Nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele – Art. 130. §, 264–264/A. §
 • Be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók közzététele – Art. 265. §
 • Egyéb közzétételek – Art. 266. §
 • Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről – Art. 267. §

További információk

Kiadó

Vezinfó

Kiadás éve

2024. április

Szerzők

Dr. Kovács Ferenc

Oldalszám

456

Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési tájékoztató.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM