Gazdasági társaságok átalakulása 2022

11 000 Ft

Jogi háttér – Számvitel – Adózás

Kategóriák: , , ,

Leírás

Alcím: Jogi háttér – Számvitel – Adózás

Tartalom:

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

■ Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása

■ Átalakulások fogalma, típusai

■ Átalakulások közös, általános szabályai

■ Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során

Munkaügyi jogutódlás

Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett

■ Átalakulás folyamata

Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása

Az átalakulással kapcsolatos második döntés (végleges elhatározás)

Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések

Cégbejegyzési kérelem

Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése

■ Átalakulások speciális szabályai

Egyesülések sajátos szabályai

Szétválások sajátos szabályai

Beolvadásos szétválás

Nyilvánosan működő részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok

Határon átnyúló egyesülések

■ Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma

Az eljárások illeték- és költségvonzata, átalakulási hirdetmény megjelentetése

2. ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

Átalakuláshoz kapcsolódó főbb Sztv. előírások

Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei

■ Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása

Átalakulás társaságiforma-váltással

Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei

Átalakulás egyesüléssel

Egyesülés specialitásai

■ Szétválás specialitásai

■ Kiválás és különválás beolvadással kombinálva

Kiválás és beolvadás kombinációja

Különválás és beolvadás kombinációja

Vagyonleltár-tervezetek

Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai

■ Átalakulás társaságiforma-váltással

Könyv szerinti értéken történő átalakulás

Piaci értéken történő átalakulás

■ Átalakulás egyesüléssel

■ Átalakulás szétválással

Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai

■ Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél

Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál

■ Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál

■ Számviteli elszámolások egyesülés esetén

■ Számviteli elszámolások szétválásoknál

■ Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál

■ Kilépő taggal való elszámolás

■ Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál

■ Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál

Osztalékelszámolás az átalakulások során

■ A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége

■ Az osztalékfizetés jogi alapvetései

■ Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig

■ Osztalékfizetés az átalakulást követően

■ Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására

Átalakulások könyvvizsgálata

Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra

3. ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Adó- és közteher-konzekvenciák

Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál

■ Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

■ Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)

Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan

■ Katás adóalanyi státusz

■ Kivás adóalanyi státusz

■ A kata-, kiva-adózással kapcsolatos váltás könyvvezetési, beszámolási következményei

■ Megváltozott hipa-szabályok

Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Ajándékozási illeték

■ Cégbírósági eljárási illeték

■ Visszterhes vagyonszerzés bejelentése

Átalakulások SZJA-vonzatai

■ Adó alapját és mértékét érintő szabályok

■ Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok

■ Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok

■ Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására

Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok

Átalakulások ÁFA-vonzatai

A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében

4. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei

■ Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

■ Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása

Átalakulások társaságiadó-következményei

■ Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál

■ Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások

Az illetékkövetkezményekről

■ Illetéktörvény területi és személyi hatálya

■ Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség

■ Visszterhes vagyonátruházási illeték

■ Vagyonszerzés bejelentése

5. MELLÉKLETEK

■ Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához

■ Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához

■ Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához

■ Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához

■ Cégbejegyzési kérelem

További információk

Kiadás éve

2022

Kiadó

Vezinfó

Nyilvantartási kód

VEZ2022/22.

Oldalszám

310

Szerzők

Egri-István Iván, Egri-Retezi Katalin